Vedtægter

VEDTÆGT FOR BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDET

PÅ PLEJECENTRET STRANDMARKSHAVE

HVIDOVRE KOMMUNE

§ 1

1.0

 

 

Rådets navn er: Bruger- og Pårørenderådet på "Strandmarkshave".

 

 

1.1

 

 

Bruger- og Pårørenderådet fungerer i henhold til Lov om social service § 112a.

 

 

§ 2

Bruger- og Pårørenderådets formål er:

2.1

 

 

At repræsenterer borgernes interesser i plejeboligerne på "Strandmarkshave".

 

 

§ 3

Funktion:

3.1

 

 

Bruger- og Pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boligenheder.

 

 

3.2

 

 

Rådet inddrages specielt ved fastlæggelse af retningslinier for:

  • kostplaner, herunder indflydelse på distribuering af maden
  • arbejdsrutiner
  • planlægning og gennemførelse af aktiviteter i plejeboligenhederne og i aktivitets- og træningscentrene
  • samværsformer m.v.

 

3.3

 

 

Rådet modtager årlige tilsynsrapporter til høring og afgiver høringssvar for hver rapport.

 

 

3.3.1

 

 

For Hvidovre Kommune nedsættes et tilsyn, der er ansvarlig for udarbejde en rapport fra et henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsyn ved plejeboligerne på Strandmarkshave.

 

 

3.3.2

 

 

Embedslægeinstitutionen foretager mindst et årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn efter § 6a i Lov om embedslægeinstitutioner og udarbejder en redegørelse for tilsynet. Redegørelsen skal indeholde en opgørelse over hvad der i forbindelse med tilsynet er blevet afdækket om sammenhængen mellem de ydelser, der er truffet afgørelse om, og de faktiske leverede ydelser.

 

 

3.3.3

 

 

Bruger- og Pårørenderådets medlemmer har tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens §§ 27 og 28 med hensyn til at viderebringe oplysninger, hvis de i deres arbejde får kendskab til personsager om offentlige anliggender, der betegnes som fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke, når medlemmet udgår af rådet.

 

 

3.3.4

 

 

Rådet forelægges Strandmarkshaves årsberetning til høring, inden den tilsendes socialudvalget.

 

 

§ 4

Valg og sammensætning:

4.1

 

 

Valg:

 

4.1.1

 

 

Bruger- og Pårørenderådet består af 7 medlemmer. Endvidere vælges suppleanter.

 

4.1.2

 

 

Der afholdes valg til Bruger- og Pårørenderådet april måned hvert år.

 

4.2

 

 

Sammensætning:

 

4.2.1

 

 

Beboerrepræsentanter fra plejeboligerne: I alt: 2 medlemmer

 

 

4.2.2

 

 

Pårørenderepræsentanter, som vælges. I alt: 3 medlemmer (2 fra Strandmarkshave og 1 fra Torndalshave). 3 suppleanter fra Strandmarkshave og 1 suppleant fra Torndalshave.

 

 

4.2.3

 

 

Ældrerådet er repræsenteret ved en repræsentant. I alt: 1 medlem

 

 

4.2.5

Bestyreren er født medlem. Sekretær vælges udenfor rådet

 

 § 5

Bruger- og Pårørenderådets forretningsorden:

5.1

 

 

Bruger- og Pårørenderådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

5.2

 

 

Forretningsordenen skal indeholde:

 

 

Regler for rådets konstituering.

 

 

Rådets mødehyppighed.

 

 

Regler for udsendelse af dagsorden og referat.

 

 

Der er aftalt møder hver 2. måned med hensyn til medlemmernes sommerferie. Mødetidspunktet er aftalt til kl. 16.00. Der er mulighed for møder efter behov.

 

 

Suppleanter bliver indkaldt til alle møder.

 

 

Suppleanter har taleret, men ingen stemmeret.

 

 

Referat sendes til alle deltager, i "Blå Tårn" samt til Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

 

Formand og næstformand underskriver referatet.

 

 § 6

Vedtægter:

6.1

 

 

Ændring af vedtægterne foretages, når der er enighed herom mellem kommunalbestyrelsen og Bruger- og Pårørenderådet.

 

 

6.2

 

 

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

 

30. august 2012